Panmoskwa.pl

Wybierz język

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Wykład Głuszkowskiego w Ambasadzie - Czytaj całość

W dniu 18 czer­wca o godzinie 18.00 odbędzi się poże­nalny wykład pra­cown­ika Stacji PAN w Moskwie Piotr Głuszkowskiego pt.: „Per­spek­tywy polsko-​rosyjskiej współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych”.

Wykład Głuszkowskiego w Ambasadzie - Czytaj całość

Nieuważny - Czytaj całość

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych do wzię­cia udzi­ału w wykładzie dr Andrzeja Niuwaznego (UMK) „Leg­enda napoleońska w Polsce w XIXi XX wieku: his­to­ria z kon­tynu­acją?”, który odbędzie się 23 maja w Rosyjskim Insty­tu­cue Kul­tur­ologii o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Nieuwazny - Czytaj całość

Imperium pamięci - Czytaj całość

26 – 28 kwiet­nia odbyła się w Sankt-​Petersburgu III międzyan­rodowy kon­gres Pamięć o imperium /​Imperium pamięci

Imperium pamięci - Czytaj całość

Prezentacja książek - Czytaj całość

23 kwiet­nia odbyła się w Ambasadzie prezen­tacja dwóch książek, których współau­torem i współredak­torem był prof. Mar­iusz Wołos (Uni­w­er­sytet Pedagoiczny im KEN, Insty­tut His­torii PAN, były dyrek­tor Stacja PAN w Moskwie). Obie ksi­azki są świet­nym przykła­dem polsko-​rosyjskiej naukowej współpracy w tak trud­nej dziedzinie jaką jest his­to­ria XX wieku.

Prezentacja książek - Czytaj całość

Wykład Eryka Krasuckiego - Czytaj całość

28 marca odbędzie się w RIK wykład dr Eryka Kra­suck­iego na temat: „Czesław Miłosz i pol­ska inteligencja w pier­wsze lata powojenne”.

Wykład Eryka Krasuckiego - Czytaj całość

Wykład prof. Borejszy w RGGU - Czytaj całość

19 marca o 16.00RGGU odbędzie się wykład prof. J. W. Bore­jszy ” Czy his­to­rycy różnych nar­o­dów mogą napisać wspólna his­to­rie Europy?” Wszys­t­kich chet­nych serdecznie zapraszamy

Wykład prof. Borejszy w RGGU - Czytaj całość

Prezentacja książki w Twerze - Czytaj całość

5 marca w Wojew­ódzkiej Naukowej Bib­liotece w Twerze odbyła się prezen­tacja książki «Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты».

Prezentacja książki w Twerze - Czytaj całość

Victor Chorev – Amicus Poloniae. Na 80-​lecie prof. Choriewa - Czytaj całość

28 lutego odbyło sie sem­i­nar­ium naukowe w Insty­tu­cie Słowianoz­naw­stwa RAN «Vic­tor Chorev – Ami­cus Polo­niae. Na 80-​lecie prof. Choriewa”.

Victor Chorev – Amicus Poloniae. Na 80-​lecie prof. Choriewa - Czytaj całość

Miedzynarodowa Konferencja w Omsku „Syberyjska wieś: historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju - Czytaj całość

17 – 18 kwiet­nia odbędzie się IX Miedzy­nar­o­dowa Kon­fer­encja w Omsku „Syberyjska wieś: his­to­ria, ter­aźniejs­zość i per­spek­tywy rozwoju”.

Miedzynarodowa Konferencja w Omsku „Syberyjska wieś: historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju - Czytaj całość

Polacy w Armii Czerwonej - Czytaj całość

16 lutego o godzinie 15.00 odbył się wykład prof. dr hab. Jakuba Wojtkowiaka (Uni­w­er­sytetm im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu) „Polacy w Armii Czer­wonej w lat­ach 30-​ch XX wieku”.

Polacy w Armii Czerwonej - Czytaj całość

Paginacja

1 2 3 4 5 6 7 >>