Panmoskwa.pl

Wybierz język

Badania

Pro­jekty badaw­cze Stacji Naukowej Pol­skiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

Od listopada 2007 roku trwa real­iza­cji pro­jektu badaw­czego Polacy w Kom­internie 1919 – 1943. Bada­nia są prowad­zone przy współpracy z pol­skim zespołem naukow­ców prowad­zonym prof. Jerzy W. Bore­jsza z Insty­tutu His­torii PAN w Warsza­wie oraz rosyjskim, kierowanym przez prof. Natalią S. Lebiediewą z Insty­tutu His­torii Powszech­nej RAN w Moskwie. Real­iza­cja tego pro­jektu przewidziana jest na najbliższe lata. Jej zwieńcze­niem będzie pub­likacja doku­men­tów pt. „Kom­intern a Pol­ska 19191943”, których współredak­torem będzie dr Eryk Kra­sucki, mgr Piotr Głuszkowski. Koor­dy­na­torem całego pro­jektu jest prof. Jerzy W. Bore­jsza. Jed­nocześnie trwają prace nad przy­go­towaniem słown­ika bib­li­ograficznego poświeconego pol­skim dzi­ałac­zom III Między­nar­o­dówki, których głównym redak­torem będzie mgr M. Radzi­won (PAN).

Od kilku miesięcy Stały Przed­staw­iciel PAN przy RAN prof. Mar­iusz Wołos wraz z doc. dr hab. Markiem Kor­natem (Insty­tut his­torii PAN w Warsza­wie) prowadzi bib­lioteczną i archi­walną kwerendę do tem­atu badaw­czego pt. „Józef Beck (18441944) Biografia”. Planowana pub­likacja 2010.

Kwerenda archi­walna i bib­lioteczna prowad­zona przez mgr Pio­tra Głuszkowskiego do tem­atu badaw­czego „Tadeusz Bułharyn – biografia poli­ty­czno –lit­er­acka”. Bada­nia zostaną zakońc­zone w 2011 roku napisaniem pracy dok­torskiej o T. Bułharynie.