Panmoskwa.pl

Wybierz język

Historia

His­to­ria

Stanowisko Stałego Przed­staw­iciela Pol­skiej Akademii Nauk (PAN) przy Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) zostało utwor­zone w 1995 roku w wyniku porozu­mienia władz obu Akademii (Pro­tokół został pod­pisany w Moskwie 12 lipca, a w Warsza­wie 30 lipca). Głównym zadaniem, jakie PAN postawił przed Stałym Przed­staw­icielem jest nie tylko umac­ni­anie i podtrzymy­wanie kon­tak­tów z Rosyjską Akademią Nauk, ale również nieza­leżnymi od niej: Rosyjską Akademią Nauk Leśnych i Rol­niczych oraz Rosyjską Akademią Nauk Medy­cznych. Podtrzymy­wana jest również stała łączność pomiędzy Biurem Współpracy z Zagranicą PAN i RAN.

Ana­log­iczne Stałe Przed­staw­icielstwo RAN ist­nieje w Warszawie.

Choć umowy pomiędzy PANRAN zostały pod­pisane w 1995 ofic­jalne rozpoczę­cie dzi­ałal­ności Stałego Przed­staw­iciela PAN w Moskwie nastąpiło dopiero dwa lata później, wraz z obję­ciem w 1997 roku tego stanowiska przez prof. Adama Urbanka. W 1999 roku na stanowisko Stałego Przed­staw­iciela został wybrany prof. Euge­niusz Duraczyński. W wyniku pod­ję­tych przez niego starań w dni­ach 13 – 18 października 2001 odbyły się „Dni Nauki Pol­skiej w Rosji”: cykl posiedzeń, kon­fer­encji, sem­i­nar­iów i wys­taw, w których uczest­niczyło kilkuset pol­s­kich i rosyjs­kich naukow­ców. Warto pod­kres­lić, że była to najwięk­sza impreza w his­torii polsko-​rosyjskiej współpracy naukowej po roz­padzie ZSRR oraz, że sem­i­naria doty­czyły wszys­t­kich dziedzin nauki. W 2004 roku w ana­log­iczny sposób zostały zor­ga­ni­zowane „Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce” wpły­wa­jąc na dal­sze zacieś­ni­anie się kon­tak­tów pol­s­kich i rosyjs­kich naukowców.

Stały Przed­staw­iciel PAN w Moskwie jest jed­nocześnie dyrek­torem moskiewskiej „Stacji Naukowej” – jedynej placówki naukowej PAN dzi­ała­jącej poza grani­cami UE. Stacja Naukowa PAN w Moskwie współpracuje nie tylko ze stołecznymi naukow­cami, ale naw­iązuje również kon­takty z ośrod­kami naukowymi na całym tery­to­rium Fed­er­acji Rosyjskiej, a także reprezen­tuje całą naukę pol­ską w Rosji.

W 2005 roku kole­jnym Stałym Przed­staw­icielem PAN w Moskwie został wybrany prof. Stanisław Rakusa-​Suszczewski, w rok później zaś funkcję tę spra­wował dr Zyg­munt Niko­dem. W lat­ach 2007 – 2011 dyrek­torem placówki był prof. mar­iusz Wołos. Obec­nie p.o. dyrek­tora Pol­skiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Moskwie i p.o. Stałego Przed­staw­iciela jest dr Zyg­munt Nikodem

Stali Przed­staw­iciele:

  • Prof. Adam Urbanek – biolog ewolucyjny, pale­on­tolog, pale­o­zo­olog, (19971999)

  • Prof. Euge­niusz Duraczyński – his­to­ryk, spec­jal­ista dziejów XX wieku, (19992005)

  • Prof. Stanisław Rakusa Suszczewski – biolog, badacz Ark­tyki, założy­ciel Stacji Polarnej im. H. Arc­towskiego, (20052006)

  • Dr inż. Zyg­munt Niko­dem – fizyk-​termodynamik, (20062007); (p. o. przedstawiciela)

  • Prof. dr hab. M. Wołos – his­to­ryk, spec­jal­ista dziejów dyplo­macji w XX wieku, (20072011)

  • Dr inż. Zyg­munt Niko­dem – fizyk-​termodynamik, (20112011); (p. o. przedstawiciela)
  • Prof. dr hab. K. Waćkowski – ekon­o­mista, infor­matyk, matem­atyk, spec­jal­ista w zakre­sie ekonomii, zarządza­nia, infor­matyki gospo­dar­czej, zas­tosowań metod infor­maty­cznych i matem­atyki w zarządza­niu, (2012 – )