Panmoskwa.pl

Wybierz język

Linki

Pol­ska Akademia Nauk

Insty­tut His­torii im. Tadeusza Man­teuf­fla Pol­skiej Akademii Nauk

Insty­tut Studiów Poli­ty­cznych Pol­skiej Akademii Nauk

Insty­tut Sztuki Pol­skiej Akademii Nauk

Min­is­terstwo Nauki Szkol­nictwa Wyższego Min­is­terstwo Edukacji Narodowej

Stacje naukowe PAN za granicą:

Cen­trum Badań His­to­rycznych PAN w Berlinie

Stacja Naukowa Pol­skiej Akademii Nauk w Paryżu

Lingua Russica - tłumaczenia z języka rosyjskiego

Instytut Badawczy IPC

Stacja Naukowa Pol­skiej Akademii Nauk w Rzymie

Polski Radca Prawny w Wiedniu

Stacja Naukowa Pol­skiej Akademii Nauk w Wiedniu

Biuro Pro­mocji Nauki Pol­skiej Akademii Nauk w Bruk­seli PolSCA

Pol­ska:

Archiwa Państ­wowe

Archi­wum Doku­men­tacji Mechan­icznej (Dostęp do zbiorów mate­ri­ałów zdję­ciowych i dźwiękowych)

Doliński Watch Service

His­tori­cus – Por­tal His­to­ryczny (Pol­ski por­tal historyków)

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych

Międzynarodowe Centrum Informacji Chopinowskiej

Insty­tut Pamięci Narodowej

Profesjonalny coaching i szkolenia biznesowe Metrum

Wyszuki­wanie literatury:

Bib­li­ografia artykułów z cza­sop­ism pol­s­kich (baza danych cza­sop­ism od roku 1996)

Bib­lioteka Narodowa

Kat­a­log rozpros­zony (Meta-​Katalog – umożli­wia równoległe wyszuki­wanie w wielu pol­s­kich kat­a­lo­gach bibliotecznych)

Pol­ska Bib­li­ografia Literacka

Insty­tucje

Rosyjska Akademia Nauk

Rosyjska Akademia Rolnicza

Rosyjska Akademia Nauk Medycznych

Ambasada Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w Moskwie

Kon­sulat Gen­er­alny Rzecz­pospo­litej Pol­skiej w Sankt-​Petersburgu

Biuro Rachunkowe AS Lublin - obsługa księgowa podmiotów gospodarczych w Rosji i na Białorusi

Ex Oriente Lux - wycieczki do Rosji

Insty­tut Pol­ski w Moskwie

Insty­tut Pol­ski w Sankt-​Petrsburgu

Rosyjski Insty­tut Kulturologii

Rosyjski Państ­wowy Uni­w­er­sytet Humanistyczny

Moskiewski Uni­w­er­sytet Państ­wowy im. M. W. Łomonosowa

Rosyjski Państ­wowy Uni­w­er­sytet Medyczny

Ural­ski Uni­w­er­sytet Państ­wowy im. A. M. Gorkiego

Omski Uni­w­er­sytet Państwowy

Smoleński Uni­w­er­sytet Humanistyczny

Fun­dacja pier­wszego prezy­denta Rosji B. N. Jelcyna

Niemiecki Insty­tut Historyczny

Fun­dacja Fridricha Naumanna

Francusko-​rosyjskie cen­trum nauk human­isty­cznych i społecznych w Moskwie,

Sto­warzysze­nie Memoriał

Cza­sopisma

Acad­e­mia