Panmoskwa.pl

Wybierz język

Najbliższe imprezy

  • Pol­ska i Rosja: w poszuki­wa­niu wza­jem­nego zrozumienia” – stałe sem­i­nar­ium naukowe przy udziale Ambasady RP w Moskwie i Fun­dacji Pier­wszego Prezy­denta Rosji Borysa Jel­cyna, Moskwa, 3 – 4 sem­i­naria w ciągu roku
  • Najbliższe spotkanie w ramach cyklu odbędzie się wiosną 2012 r..

  • 12 spotkań z pol­skimi human­istami w ramach cyklu „Spotka­nia z Pol­ską”, które będą odby­wać się na Rosyjskim Państ­wowym Uni­w­er­syte­cie Human­isty­cznym (RGGU).

  • Pier­wszy wykład odbył się 17 lutego Z refer­atem pt. „Potenc­jalni wro­gowie – Pol­ska i ZSRR we wza­jem­nych oce­nach wojskowych w lat­ach trzy­dzi­estych XX wieku” wys­tąpi dr hab. Jakub Wojtkowiak. nastep­nie wystapiła prof. ALina Kowal­czykowa. W ramach „Spotka­nia z Pol­ską” wys­tąpił 7 października na RGGU prof. Z. Opacki., który wygłosił referat „Rosja w pol­skiej myśli poli­ty­cznej II poł. XIX i pocz XX w.”

  • Kole­jni planowani ref­er­enci to: prof. dr Andrzej Nieuważny