Panmoskwa.pl

Wybierz język

Publikacje

Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Омск, 2010. („Syberyjska wieś: His­to­ria, współczes­ność per­spek­tywy rozwoju”)

-

Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность.

-Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Сборник статей, ред. Волос М., Лебедева Н.С.; составитель Коршунов Ю., Москва 2010 – mate­ri­ały po kon­fer­encji, która odbyła się w ramach Dni Nauki Pol­skiej w Rosji; współwydawcą będzie Insty­tut His­torii Powszech­nej RAN w Moskwie;

Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос.

Новые источники, новые взгляды. Сборник статей, oтветственные редакторы: Мариуш Волос и Александр Орехов – książka ukazała się w drugiej połowie sty­cz­nia 2009 r., nakład 400 egzemplarzy. -

Сибирская деревня: История, Современное состояние, перспективы развития.

-Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-​летию Омского государственного аграрного университета 180-​летию аграономической науки в Западной Сибири (2728 марта 2008г., Омск), Томилов Н. А., Чернявская Н. К., (ред.) T. 1 – 3, Издательство Омского Государственного агарного университета, Омск 2008.

Ракуса-Сущевский С., На краю морских льдов. Антарктические дневники, Енергия, Москва 2006.

-

Менжуткин В. В., Клековский Р. З., Экологическое моделирование на языке Stella, Енергия, Москва 2006.

-

Польша – СССР 1945 – 1989. Избранное политические проблемы, наследие прошлого, (ред.) Э. Дурачински, А. Н. Сахаров, Наука, Москва 2005.

-

Советско-польские отношения в политических условях Европы 30-​х годов XX столетия, (ред.) Э. Дурачински, А. Н. Сахаров, Наука, Москва 2001.

-

  • Pol­skie Doku­menty Dyplo­maty­czne 1931, (red.) M. Wołos, PISM, Warszawa 2008. Czy­taj więcej na stronie PISM.

  • Pol­ska bez Marsza­łka. Dylematy Pił­sud­czyków po 1935 roku. Zbiór studiów, red. M. Wołos, K. Kania, Adam Marsza­łek, Toruń 2008.

  • Głuszkowski P., Anty­rosja – his­to­ryczne wizje Alek­san­dra Sołżeni­cyna. Próba pol­skiego odczy­ta­nia, Ner­i­ton, Warszawa 2008.

Решение VII международной научно-практической конференции Сибирская деревня: История, Современное состояние, перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-​летию Омского государственного аграрного университета 180-​летию аграономической науки в Западной Сибири (2728 марта 2008г., Омск), ОГАУ, Омск 2008.

Роль и значение региональной истории в современной российской и польской историографии. Сборник статей, Екатеринбург 2010, ред. Дашкевич – mate­ri­ały po kon­fer­encji, która odbyła się w ramach Dni Nauki Pol­skiej w Rosji; współwydawcą będzie Insty­tut His­torii i Arche­ologii Ural­skiego Odd­zi­ału RAN w Jekaterynburgu;

Planowane pub­likacje:

Поляки – исследователи Сибири. Сборник статей – mate­ri­ały po kon­fer­encji, która odbyła się 20 listopada 2008 r. w Irkucku; współwydawcą będzie Irkucki Uni­w­er­sytet Państ­wowy; planowany druk pod koniec 2009 r.