Panmoskwa.pl

Wybierz język

Współpraca naukowa

Stacja Naukowa PAN w Moskwie jest zain­tere­sowana wszelką możli­woś­cią współpracy z naukowymi i badaw­czymi ośrod­kami w Polsce, Rosji i wszys­t­kich innych kra­jach zain­tere­sowanych sze­roko pojętą polsko-​rosyjską prob­lematyką naukową. Więk­szość kon­fer­encji, sem­i­nar­iów i wykładów zostało zor­ga­ni­zowane przez Stację przy współpracy z innymi instytucjami.

W ostat­nim trzech lat­ach głównym kierunk­iem dzi­ałal­ności Stacji Naukowej PAN w Moskwie była human­istyka. Nie oznacza to jed­nak, ze nasza placówka nie jest otwarta również na współpracę z insty­tuc­jami reprezen­tu­ją­cymi inne dziedziny nauki. Najlepiej może o tym świad­czyć stała współpraca moskiewskiej Stacji PAN z Rosyjską Akademią Nauk Medy­cznych i Rosyjską Akademią Rolniczą.

Dzięki bardzo dobrej ori­en­tacji zarówno w pol­skim jak i rosyjskim świecie naukowym moskiewska Stacja PAN może być pomocna w poszuki­wa­niu kon­tak­tów z każdą naukową insty­tucją w tych dwóch państ­wach. Listę szczegól­nie blis­kich part­nerów Stacji Naukowej PAN wraz z odnośnikami do ich stron inter­ne­towych można znaleźć na naszej stronie w dziale linki.

Co roku kilkuset pol­s­kich naukow­ców przy­jeżdża na bada­nia do Rosji. Jeszcze więcej rosyjs­kich naukow­ców decy­duje się na przy­jazd do Polski.

Najwięk­szą grupą pol­s­kich badaczy w Rosji stanowią pra­cown­icy Pol­skiej Akademii Nauk. Wielu z nich korzysta z możli­wości wymi­any pra­cown­ików PAN-​RAN. Ana­log­iczna sytu­acja ma miejsce z wyjaz­dami pra­cown­ików RAN do Warszawy czy też organizowania podróży do Rosji dla pracowników PAN.

Nie wszyscy z nich mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z puli gwaran­towanych miejsc w wymi­anie PAN-​RAN. Wielu pra­cown­ików akademii korzysta ze stype­n­dia i grantów umożli­wia­ją­cych zagraniczne badania.

Uzyskanie stype­ndium lub stażu naukowego w Rosji nie należy do częstych przy­pad­ków jed­nak co roku jest kilka pro­gramów i ofert, o które warto się ubiegać.

W 2005 roku zostało pod­pisane porozu­mie­nie pomiędzy Min­is­terst­wem Edukacji Nar­o­dowej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej a Min­is­terst­wem Edukacji i Nauki Fed­er­acji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie edukacji. Na mocy tej umowy co rok może wyjechać do Rosji kilkudziesię­ciu pol­s­kich i rosyjs­kich stu­den­tów, dok­toran­tów i pra­cown­ików naukowych. http://​www​.buwiwm​.edu​.pl/​w​y​m​/​i​n​t​r​o.htm

Warto pamię­tać także o wymi­anie pomiędzy uni­w­er­syte­tami. Już kilka­dziesiąt pol­s­kich i rosyjs­kich uczelni współpracuje ze sobą na różnych poziomach: wymi­ana stu­den­tów, wspólne pro­jekty, gościnne wykłady pra­cown­ików naukowych itd.

Z rosyjs­kich uczelni na tym polu wybi­jają się przede wszys­tkim MGU (współpraca z Uni­w­er­sytetem Warsza­wskim i Uni­w­er­sytetem Łódzkim) i RGGU (współpraca z Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim w Krakowie i Uni­w­er­sytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu). Polsko-​rosyjska współpraca uni­w­er­sytecka nie ogranicza się jed­nak tylko do Moskwy. Na uwagę zasługuje przede wszys­tkim akty­wność Irkuck­iego Państ­wowego Uni­w­er­sytetu (wielopłaszczyznowa współpraca z Uni­w­er­sytetem Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu), a także nowe łódzkie i krakowskie kon­takty Kaza­ńskiego Państ­wowego Uniwersytetu.

Z współpracy nie rezygnują także mniejsze pol­skie i rosyjskie uczel­nie: np. Uni­w­er­sytet im Leona Koziel­skiego i Moskiewska Akademia Ekonomiki i Prawa.