Panmoskwa.pl

Wybierz język

Zadania

Zada­nia Stałego Przed­staw­icielstwa Pol­skiej Akademii Nauk

Pod­sta­wowym celem dzi­ałal­ności Stałego Przed­staw­icielstwa Pol­skiej Akademii Nauk jest pro­mocja pol­skiej nauki na tery­to­rium Rosyjskiej Federacji.

Stacja nie ogranicza się tylko do podtrzymy­wa­nia lecz również stara się umac­niać i rozwi­jać kon­takty z Rosyjską Akademią Nauk, Rosyjską Akademią Nauk Medy­cznych i Rosyjską Akademią Nauk Leśnych i Rol­niczych. Stałe Przed­staw­icielstwo PAN naw­iązuje również z innymi rosyjskimi (lub dzi­ała­ją­cymi na tery­to­rium Fed­er­acji Rosyjskiej) ośrod­kami naukowo-​badawczymi i uczel­ni­ami czego najlep­szym dowo­dem jest umowa o współpracy pod­pisana przez Stację Naukową PAN w Moskwie i Ural­skim Uni­w­er­sytetem Państ­wowym im. A. M. Gorkiego w Jekaterynburgu.

Jed­nocześnie pra­cown­icy Stacji Naukowej uczest­niczą w szeregu kon­fer­encji, pro­mocji i wys­taw orga­ni­zowanych przez Insty­tut Pol­ski w Moskwie, Wydział Kul­tury i Nauki Ambasady RPFR, Rosyjska Akademię Nauk i Akademię Dyplo­maty­czną w Moskwie. Stałe Przed­staw­icielstwo PAN w Moskwie stara się rozwiązy­wać prob­lemy, z którymi spo­tykają się polscy naukowcy w Rosji (zamel­dowanie). Jed­nocześnie udziela wszech­stron­nej pomocy rosyjskim uczonym w zakre­sie orga­ni­za­cji wyjazdów do Pol­ski na sesje, kon­fer­encje, wykłady naukowe oraz bada­nia (m.in. sprawy wizowe).